RED KOMODO 6K / V-RAPTOR 専用の RF(カメラ側) – PL(レンズ側)変換アダプターです。